Katchem s.r.o.

Podminky ochrany osobních údajů viz tento dokument.

Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v běžném režimu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on - line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Těmito obchodními podmínkami se řídí všechny nabídky, zakázky, dodávky a potvrzení objednávek, plnění prodávajícího a veškeré obchodní a smluvní vztahy, v nichž společnost Katchem spol. s r.o. (dále jen Katchem nebo Prodejce) vystupuje jako prodávající. Změna těchto podmínek bude považována za platnou, pouze bude-li písemně odsouhlasena jednatelem nebo vedoucím pracovníkem Prodejce. Předmětem dodávek Prodejce kupujícím jsou chemikálie nabízené v katalogu Prodejce nebo chemikálie, vyrobené Prodejcem pro Kupujícího na speciální zakázku mimo katalog.

1. Změny objednávek

Objednávky realizované podle těchto podmínek mohou být dodatečně změněny nebo upravovány pouze na základě písemné dohody uzavřené mezi Kupujícím a prodávajícím. Tato dohoda bude specifikovat změny, které mají být učiněny, jakož i případný dopad takovýchto změn na cenu a čas dodání. Kupující nemůže objednávku, která byla doručena prodávajícímu zrušit, aniž by bylo takovéto storno vysloveně odsouhlaseno Prodávajícím a  smluvní strany se domluvily na výši storno poplatku. Kupující přitom bere na vědomí, že součástí tohoto poplatku  mohou být mimo jiné náklady na skladování a dopravu, náklady na výrobu, náklady na balné a veškeré další náklady vyplývající ze zrušení dané objednávky Kupujícím. Dohoda o výši storno poplatku je předpokladem udělení souhlasu se zrušením objednávky.

2. Dodávka, reklamace, zpoždění

Prodejcem dodávané výrobky jsou většinou látky tzv. dvojího určení (použití), to znamená, že pro většinu zemí je obvykle vyžadováno pro vývoz/dovoz těchto látek licenční povolení od Ministerstva obchodu (eventuálně dalších institucí) jak Prodejce tak Kupujícího. Pokud nebude dohodnuto jinak, dopravu zajišťuje Prodávající za využití dopravních (spedičních) firem, které jsou schopny tyto látky přepravit. Jedná se o firmy FEDEX, DSV apod. Náklady na dopravné nese Kupující. Požadavky na přepravu těchto látek se potom řídí ceníky a předpisy těchto firem a jsou dostupné na jejích webovských stránkách. Pokud Kupující vyžaduje vlastní způsob přepravy, je možné toto uskutečnit, je však nutné na toto upozornit již při podání objednávky. Do zemí mimo Austrálie, Kanada, Japonsko, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko, Spojené státy a členské státy EU je vývoz uskutečňován na základě exportní licence. K jejímu získání potřebujeme závaznou objednávku a deklaraci o konečném užití zboží (END-USE Declaration). Termíny dodávky jsou v případě, že je požadované zboží skladem a lze jej vyvézt bez licence, 3 týdny od obdržení písemné objednávky. V případě, že se zboží musí postoupit do výroby je předpokládaný termín plnění objednávky individuální, dle náročnosti přípravy, obvykle 2 měsíce (to platí i v případě licenčního řízení). V případě objednávky látek, které nejsou uvedeny v katalogu a které vyžadují výzkum a jsou spojené s vývojem nových technologií, je termín dodání sjednáván individuálně a Prodejce si vyhrazuje právo od plnění dodávky ustoupit, pokud se výroba ukáže technicky, nebo technologicky nereálnou. Nedílnou součástí každé dodávky jsou vedle objednaných výrobků také bezpečnostní listy pro jednotlivé výrobky, analytická charakterizace, která je tvořena souborem 11B, 1H NMR spekter, ev. 10B NMR spektra pokud se jedná o isotopické sloučeniny obsahující 10B. V případě borohydridů, esterů a podobných látek, je vedle NMR spekter také přiložena analýzy na celkový obsah boru a aktivního vodíku.

Zboží v celkové ceně nad 1.500,- EUR nebo 1.600,- USD je automaticky pojištěno a náklady nese Kupující.

Odpovědnost za škodu se řídí zvolenou dodací podmínkou INCOTERMS 2010.

Pokud je Prodávající odpovědný za ztrátu či poškození zboží během dopravy, vymění nebo nahradí vadné výrobky na základě své úvahy,  a to za podmínky, že do tří dnů  od skutečného data dodávky bude písemně informován o poškození zásilky.

Prodávající si vyhrazuje právo realizovat dodávku po částech, přičemž veškeré částečné dodávky budou fakturovány a placeny zvlášť bez ohledu na dodávky následující. Zpoždění jakékoli částečné dodávky nezbavuje Kupujícího jeho povinnosti akceptovat zbývající dodávky.

Ihned poté, co Kupující obdrží jakékoli výrobky dodané dle těchto podmínek, zkontroluje je a písemně vyrozumí prodávajícího o veškerých zjištěných nedostatcích, závadách a poškozeních. V případě poškození nebo poničení dodaných výrobků nebude kupující s výrobky nijak manipulovat a vyčká pokynů Prodávajícího týkajících se dalšího postupu. Pokud Kupující neinformuje Prodávajícího o vadnosti, nebo neúplnosti dodaných výrobků do tří dnů po obdržení zásilky, má se s konečnou platností za to, že výrobky byly dodány včas a řádně a že byly Kupujícím neodvolatelně akceptovány.

Přestože se  Prodávající v maximální možné míře vynasnaží dodržet smluvně dojednaný termín dodávky, je toto datum pouze orientačním termínem. Prodávající není odpovědný za škody ev. ztráty ať už přímé nebo následné způsobené zpožděním zakázky. Akceptace splnění objednávek závisí na tom, zda Prodávající disponuje veškerými potřebnými souhlasy, licencemi, autorizacemi a povoleními požadovanými pro dodávku Kupujícímu. Pokud Prodávající v jakémkoli okamžiku nedisponuje takovými to podklady, má právo nepřijmout objednávku a to ve formě zprávy doručené Kupujícímu. Prodávající nenese právní odpovědnost za jakékoli ztráty, poškození nebo pokuty vyplývající z jakéhokoli zpoždění či nerealizace výroby dle těchto podmínek z jakéhokoli důvodu, jež je mimo kontrolu Prodávajícího a jež nemůže v rámci svých možností ovlivnit.

Pokud je zboží řádně skladováno (dle pokynů v BL) činí záruka na jeho kvalitu 6 měsíců.

3. Výhrada vlastnického práva

Prodávající převádí vlastnické právo ke zboží na Kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Do doby úplného zaplacení kupní ceny bude Kupující:

 a) Držitelem předmětných výrobků jakožto uchovatel výrobků ve prospěch Prodávajícího

 b) Bude skladovat tyto výrobky odděleně od ostatního zboží ve vlastnictví Kupujícího

 c) Zajistí, aby na tyto výrobky nebyl uvalen žádný poplatek, zástava či jiné právo třetí osoby

 d) Na základě žádosti Prodávajícího ihned vrátí výrobky Prodávajícímu

V případě, že Kupující prodá či se jiným způsobem zbaví jakékoli části výrobků před tím, než Prodávající obdrží příslušnou platbu v plné výši, náleží Prodávajícímu výnosy z tohoto prodeje.

4. Daně a ostatní poplatky

Veškeré daně, cla a poplatky za kontrolu nebo testování apod. uvalené jakýmkoli státním úřadem či vyměřené pro konkrétní obchod mezi Prodávajícím a Kupujícím budou zaplaceny Kupujícím nad rámec cen, uvedených v nabídce. Pokud zaplatí jakoukoli takovou daň nebo poplatek Prodávající, přefakturuje tuto Kupujícímu, jež se zavazuje tuto daň nebo poplatek uhradit.

5. Záruky a odpovědnost

Prodávající zaručuje, že jeho výrobky budou shodné s popisem konkrétních výrobků, který Kupujícímu byl poskytnut v katalogu, technických specifikacích a podobných dokumentech spojených s výrobky Prodávajícího. Prodávající nenese podle této záruky odpovědnost v případě, že Kupující výrobky použil jakýmkoli nesprávným způsobem, nepoužíval výrobky v souladu s normami a metodami platnými v daném odvětví nebo nepoužíval výrobky v souladu s pokyny Prodávajícího, pokud Prodávající takové pokyny poskytl (např. skladování při teplotě vyšší než uvádí Prodávající, uchovávání pod inertní atmosférou apod.) Jedinou povinností Prodávajícího a nárokem Kupujícího v souvislosti s výrobky, které se prokáží jako vadné či nevyhovující, je výměna těchto výrobků, popř. vrácení kupní ceny a to do 6 měsíců od termínu dodání.

6. Dodržení zákonů a předpisů

Prodávající prohlašuje, že podle jeho nejlepších znalostí jsou jeho výrobky vyrobeny dle platných zákonných předpisů.

7. Používání výrobků ze strany Kupujícího

Výrobky Prodávajícího jsou určeny převážně k účelům laboratorního a technologického výzkumu. Dále ve speciálních technologiích a jako chemické substance pro přípravu lékových forem. Kupující bere na vědomí, že výrobky nebyly Prodávajícím testovány na bezpečnost a účinky v potravinách a lécích, lékařských či kosmetických přípravcích (pokud to není vysloveně uvedeno) pro lidi nebo zvířata.

Kupující vysloveně prohlašuje a zaručuje Prodávajícímu, že Kupující bude řádně testovat, používat, vyrábět a uvádět na trh všechny výrobky nakoupené od Prodávajícího nebo materiál vyrobený pomocí výrobků nakoupených od Prodávajícího v souladu s praxí osoby, která je odborníkem v daném oboru a v přísném souladu se všemi v současnosti i budoucnosti platnými zákony a předpisy.

Kupující ručí za to, že dodaný výrobek nebude získán s úmyslem vyrábět nebo zásobovat substancemi, které by mohly být použity jako návykové látky anebo látky psychotropní a dále ručí za to, že dodaný výrobek nebude zneužit pro vojenské či nezákonné účely.

Kupující je povinen ověřit rizika a provést veškerý další výzkum nezbytný pro zjištění rizik spojených s používáním výrobků nakoupených od Prodávajícího. Kupující je rovněž povinen upozornit zákazníky i veškerý personál Kupujícího (např. pracovníky přepravy atd.) na všechna rizika, spojená s používáním výrobků nebo manipulaci s těmito výrobky. Kupující se zavazuje k dodržování případných pokynů Prodávajícího v souvislosti s používáním výrobků a k tomu, že nebude tyto výrobky používat nesprávným způsobem.

V případě, že bude nutné výrobky nakoupené od Prodávajícího znovu zabalit, označit nebo použít jako výchozí materiál nebo součást pro jiné výrobky, je Kupující povinen ověřit atest výrobků Prodávajícího.

Žádný z výrobků nakoupených od Prodávajícího, pokud není uvedeno jinak, nesmí být považován za potraviny, léky, lékařské přípravky či kosmetiku.

8. Povinnosti Kupujícího a náhrada škod

Kupující se zavazuje, že bude používat všechny výrobky dodané Prodávajícím v souladu s odstavcem 7 těchto podmínek a že toto používání výrobků nebude v rozporu s žádnými platnými zákony či předpisy.

9. Duševní vlastnictví

Prodávající není odpovědný za nároky vznesené vůči Kupujícímu z porušení patentových práv, registrovaných obchodních známek (včetně veškerých autorských práv) souvisejících s používáním nebo dalším prodejem nebo nabídkou dalšího prodeje výrobků původně prodaných Prodávajícím nebo jiným způsobem, včetně jejich používání v kombinaci s dalšími výrobky.

10. Technická pomoc

Na žádost Kupujícího může Prodávající podle vlastního uvážení poskytnout technickou pomoc a informace ohledně výrobků dodaných Kupujícímu.

11.   Ostatní

Skutečnost, že Prodávající nebude vymáhat jakékoli ustanovení těchto podmínek nebo uplatňovat jakékoli právo vzniklé podle těchto podmínek, neznamená, že se Prodávající vzdává práva na vymáhání svého práva, kdykoli v budoucnu. Veškeré nároky a náhrady podle těchto podmínek jsou kumulativní a přidávají se k veškerým dalším nárokům a náhradám, které má Prodávající vůči Kupujícímu na základě zákona nebo kupní smlouvy. Jakékoli zřeknutí se práv v souvislosti s neplněním ze strany Kupujícího podle těchto podmínek musí být v písemné formě a nebude znamenat zřeknutí se práv v souvislosti s jakýmkoli jiným neplněním nebo stejným neplněním kdykoli v budoucnu.

V případě, že jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek bude považováno za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, nebude tím ovlivněna ani oslabena platnost, zákonnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Názvy odstavců uvedené v tomto dokumentu jsou pouze orientační a netvoří žádnou součást podmínek a nemohou ovlivnit výklad.

12. Rozhodné právo

Veškeré případné spory vzniklé mezi Kupujícím a Prodávajícím se budou nejprve řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li spor vyřešen dohodou, bude řešen rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky dle pravidel tohoto soudu, třemi rozhodci.

SPECIÁLNÍ PODMÍNKY

1. Objednávky, poštovné a balné

Uvedené ceny v e-shopu / ceníku jsou EXW Kralupy nad Vltavou, odkud je zboží expedováno a kam se případně zasílá na reklamaci.

Cena dopravy se řídí platným ceníkem zvolené dopravní společnosti a množstvím a nebezpečností dopravovaného zboží.

V případě požadavku na speciální rozvážení/balení než je uvedeno v ceníku (e-shopu), bude účtováno 25 EUR za každé další balení (tj. v případě rozvážení 100 g na 4 x 25 g bude účtováno 75 EUR).

Pro objednání zboží můžete použít náš formulář, nebo váš vlastní.

V případě použití vlastního formuláře požadujeme uvedení těchto údajů:

 - doručovací adresa

 - fakturační adresa

 - VAT (Všichni zákazníci z EU, kteří mají VAT jsou povinni toto číslo uvést na své objednávce, jinak jim bude
    k částce za zboží a přepravu účtováno DPH)

 - kontaktní osobu (včetně telefonního čísla a e-mailové adresy)

 - katalogové číslo objednané chemikálie

 - požadované množství, popř. balení

 - cena (event. cenu dopravy)

 - případný požadavek na způsob odeslání (např. FEDEX account No. - pro zákazníky, kteří mají účet
    u dané dopravní společnosti, posíláme na vyžádání zboží „collect“).

2. Přeprava látek

Přeprava látek a jejich označování se řídí danými předpisy IATA, ADR, CLP.

3. Vývoz s licencí

Seznam hlavních zemí, u nichž se nevyžaduje vývozní licence: Austrálie, Kanada, Japonsko, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko, Spojené státy a členské státy EU. Zákazníci ze všech ostatních zemí musí kromě objednávky vyplnit i END-USE deklaraci a zaplatit poplatek 90 EUR (v případě 10B, 6Li a 2H obohacených látek 180 EUR) za udělení vývozní licence.

4. Seznam dokumentů pro získání dovozní/vývozní licence

Postup pro získání licence je následující: nejprve vyplníte Deklaraci o konečném užití zboží (formulář pro Ruskou Federaci: .docx nebo .pdf; pro ostatní státy: .docx nebo .pdf). Deklaraci je nutné vytisknout na hlavičkovém papíru Vaší univerzity / společnosti, podepsat a opatřit originálním razítkem. Objednávku a END-USE deklaraci prosíme naskenovat a zaslat e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Originál deklarace spolu s originálem objednávky potom prosíme zaslat poštou na naši adresu:

Katchem spol. s r. o.
Areál Balak a. s.
Minická 635
278 01 Kralupy nad Vltavou
Czech Republic

Naše společnost poté požádá Licenční správu MPO ČR o vydání exportní licence. Žádost je obvykle vyřízena do 30 dní. Poté Vám můžeme zboží zaslat. Prosíme rovněž o zaslání případné dovozní licence (pokud je ve Vaší zemi požadována), nebo o potvrzení, že dovozní licence není potřeba. 

Cena vývozní licence činí 90 EUR, eventuálně 180 EUR v případě vývozů obohacených produktů 10B, 6Li a 2H, kdy je třeba žádat ještě o speciální licenci od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (vyřízení exportní licence v těchto případech trvá 60 dní).

5. Způsob platby, sankce za nezaplacené objednávky, předplatby

Naše ceny jsou uvedeny v EUR, ale samozřejmě lze platit i v USD. Cena bude v tomto případě přepočítána dle aktuálního kurzu platného v den fakturace.

Očekáváme připsání celé fakturované částky na náš bankovní účet – všechny bankovní poplatky hradí zákazník.

Platební podmínky: bankovní převod. V případě platby pomocí kreditní karty navyšujeme celkovou fakturovanou částku o 4 %  (toto navýšení pokrývá bankovní poplatky spojené s touto transakcí), při platbě šekem účtujeme manipulační poplatek 15 EUR.

Splatnost faktur: 30 dní

Upozorňujeme zákazníky, že naše společnost účtuje smluvní penále 0,1% z celkové fakturované částky za každý den po splatnosti faktury.

U nových zákazníků, při dodávkách nad 5 000 EUR a u zavedených zákazníků, kteří měli v minulosti neuhrazené faktury po splatnosti vyžadujeme 100% předplatbu.

6. Objednávky látek, které neuvádí katalog

Firma je schopná po dohodě vyrobit i sloučeniny, které nejsou uvedené v katalogu. Cena těchto látek bude konzultována s objednavatelem a bude v ní zahrnuta nejen cena za výrobu, ale i za případný výzkum a vývoj. Jedná se například o nižší karborany, silikonové deriváty a sloučeniny o vysoké čistotě (vyšší než 98%) např. pro použití pro dopaci (polovodičová čistota).

7. Objednávky látek v nadlimitních množstvích

Bude řešeno individuálně s každým zákazníkem.

8. Vojenský materiál

Kontrolované položky, které spadají do seznamu vojenského materiálu (SVMe8 “Energetické materiály” a příbuzné látky ) vyžadují speciální exportní licence. Pro více informací nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9. Slevové akce

Případné probíhající slevové akce jsou uvedeny na našich webových stránkách v sekci "Produkty".

V případě jakýchkoli nejasností nás prosím kontaktujte na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.