Katchem s.r.o.

 4.2 PT03/116  - Výzkumné a vývojové centrum Katchem

Cílem projektu bylo rozšíření a vybavení vývojového centra společnosti Katchem spol. s.r.o. Jednalo se o nákup, instalaci a zprovoznění technologií k realizaci výzkumu a vývoji monomerních látek na bázi karboranů pro výzkum, k přípravě borových sloučenin s izotopem boru 10B pro léčbu nádorových onemocnění pomocí neutronové záchytové terapie (BNCT) a výzkum a vývoj nových syntetických postupů jejich přípravy

4.1 IN04/779 Zavedení nové technologie výroby karboranových sloučenin

Cílem projektu bylo zavedení nové progresivnější technologie výroby karboranových sloučenin a výroby produktu o-karboranu, který je chemicky čistší. Díky tomuto se výrazně zvýšila použitelnost v mnoha odvětvích průmyslu. Společnost Katchem s.r.o. vyvinula zcela originální postupy a technologii výroby karboranů. Výsledkem projektu bylo využití levnější technologie výroby těchto sloučenin.

4.1 IN04/2034  Výroba parakarboranu

Projekt byl zaměřen na zavedení výroby parakarboranu (1, 12 - C2B10H12), jehož výzkum a laboratorní přípravu společnost vyvinula ve svých laboratořích. Cílem projektu bylo zvýšit objem produkce a zlevnit výrobu. Jednalo se  především o dělení reakční směsi a dočištění produktu a výrazné zvýšení výtěžků a snížení výrobních nákladů.

Zavedení výroby aniontu (CB11H12)-

Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001165
Hlavním cílem projektu bude přechod technologie přípravy aniontu [1-CB11H12]- do technologické praxe a to tak, aby byla zachována jak požadovaná kvalita produktu, tak i jeho cena. Dále od projektu očekáváme, že technologie umožní zvětšení navážek vstupních surovin tak, aby bylo možno v jednotlivých technologických krocích pracovat na standartním, komerčně dostupném technologickém vybavení, ev. na jeho inovovaných součástech.

Antikorozní klastrové sloučeniny pro ochranu stříbra a mědi

Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004531
Výstupem projektu bude prototyp nové antikorozní sloučeniny technologie a její výroby. Bude se jednat o převedení před-aplikačního výzkumu do technologické praxe tak, aby byly zachovány žádané anti-korozní vlastnosti ve srovnatelné míře, v jaké jsou pozorovány u laboratorně syntetizovaných látek. Zásadním kritériem kladoucím nároky na novou technologii je splnění očekávaných vlastností, které u těchto látek byly naměřeny v průběhu dřívějšího výzkumu.

 


 

 

TH01020844 - Technologie klastrových boratových aniontů pro nové materiály a aplikace v medicíně a elektrotechnice

Cílem projektu je vyvinout a ověřit novou technologii přípravy 10 a 12 vrcholových borátů a to jak v přírodní, tak i izotopicky čisté formě. Jde o sloučeniny  s vysokou přidanou hodnotou.
Technologie získávání těchto produktů bude založena na vstupních surovinách, které jsou odpadem syntéz jiných boranových sloučenin a přípravy jejich derivátů, tak aby byly použitelné v technologicky významném měřítku.
Nová technologie umožní vhodnou úpravou vstupních podmínek posunutí chemickou rovnováhu mezi jednotlivými výstupními produkty vždy ve prospěch té suroviny, která právě bude v daném okamžiku poptávána  a má šanci na další komerční využití.

TH02020628 - Boranové klastry pro nanostrukturovaná rozhraní materiálů v elektronických aplikací

Předmětem řešení projektu je  vývoj nové technologie výroby funkčních derivátů boránových a karboránových sloučenin pro přípravu nanovrstev jak na polovodivém, tak i kovovém substrátu a jejich využití pro mělkou dopaci Si substrátů za použití laseru.
Připravené materiály využívající monomolekulární vrstvy povedou k nové technologii mělké dopace a vyznačují se výraznou úsporou ve spotřebě výchozích boránových materiálů.
Výsledkem projektu bude poloprovozní technologie zcela nového procesu výroby polovodivých substrátů založených na implantaci bóru laserem.  Tyto materiály budou následně využity ve fotovoltaice.